WORKSHOP “TEACHING METHOD AND ASSESSMENT OF STUDY RESULT IN PROFESSION – ORIENTED HIGHER EDUCATION TRAINING

Đào tạo giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp là một xu hướng trong đào tạo giáo dục đại học nhằm cung cấp chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và có mối liên hệ chặt chẽ với các lĩnh vực nghề nghiệp khác trong nền kinh tế xã hội của Việt Nam.

 

Với mục tiêu là nâng cao năng lực của giáo viên thiết kế, tổ chức hoạt động, phương pháp giảng dạy và kết quả nghiên cứu đánh giá của sinh viên trong đào tạo POHE, hội thảo đã được tổ chức tại TUEBA vào ngày 04 tháng 6 ngày , năm 2020. Nó tập trung vào rất nhiều lĩnh vực, bao gồm: cách đánh giá phương pháp giảng dạy trong đào tạo POHE, phong cách học tập của sinh viên trong đào tạo POHE, thiết kế các hoạt động trong giảng dạy và học tập nhằm vào các hoạt động cụ thể, phương pháp giảng dạy khác và đánh giá kết quả học tập.

 

Trong đào tạo POHE, sinh viên sẽ có điều kiện tốt nhất để thực hành, nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm có thể giúp họ làm quen với môi trường làm việc mặc dù họ là sinh viên. Điều này sẽ đạt được kết quả tốt nếu có sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và tích hợp các lý thuyết và thực tiễn.